Nagradne igre

Splošna pravila organizacije nagradnih iger na portalih podjetja VSN d.o.o.

 

1. Pogoji sodelovanja

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglašajo s temi pravili.

Pogoj za prejetje nagrade so sporočeni osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov) ter davčna številka. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (e-naslova ali imena, priimka in naslova stalnega bivališča) ima organizator udeležencu pravico sodelovanja v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto.

2. Nagrada in plačilo dohodnine

V nagradnem znesku niso vključene vse davčne obveznosti. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, ki je višja od zneska 42 €, v skladu s 3. točko tretjega odstavka 105. ZDoh-2, poravnati znesek akontacije dohodnine (davek od osebnih prejemkov). V tem primeru se akontacija dohodnine v skladu z določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti dobitka.

Izračun in plačilo akontacije dohodnine je, v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena ZDavP-2, za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka, to je izplačevalec dohodka (VSN d.o.o.),  na podlagi davčnega obračuna.

Po 15. členu ZDoh-2 se za dohodek šteje vsako izplačilo dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet. Dohodek, prejet v naravi se določi na podlagi primerljive tržne cene.

Nagrajenci morajo pred izročitvijo nagrad podeljevalcu nagrade predložiti potrdilo o svoji davčni številki. Predložitev potrdila je pogoj za izročitev nagrad.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V primeru, da je nekdo izžreban dvakrat, se druge nagrade le temu ne podeli, ampak se žrebanje ponovi.

Do nagrad niso upravičeni vsi zaposleni in zunanji sodelavci podjetja VSN d.o.o., vključno z njihovimi ožjimi sorodniki.

3. Zasebnost in varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, podjetju VSN d.o.o., kot upravljavcu izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek in kraj bivanja objavijo v medijih organizatorja. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Osebne podatke lahko obdeluje neomejeno oziroma do preklica udeleženčeve pisne privolitve.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

4. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

5. Spremembe pravil in pogojev

Podjetje VSN, d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

6. Žrebanje

Žrebanje poteka v navzočnosti komisije, ki jo sestavljajo tri osebe. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam izžrebancev se shranijo, organizator pa bo nagrajence obvestil. Žreb komisije je dokončen in pritožba nanj ni možna.

Če organizator zazna zlorabo glasovanja, ima pravico udeleženca diskvalificirati.

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu: VSN d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.